Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Bakgrund

1.1 Pea Cellis AB (org nr 559216-3389) som härefter benämns ”PEAC” bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom personvård för hårborttagning samt hudvårdsprodukter för förberedande och efterbehandlande av berörda områden. Produkterna säljs enskilt eller genom prenumerationstjänster.  

1.2 Dessa allmänna villkor äger tillämpning på beställningar och avtal som Kunden (Som KUND avses både enskild person och Återförsäljare) ingår med PEAC för tillgång till PEAC:s tjänster och produkter. PEAC:s samtliga prenumerationer är tillsvidareprenumerationer som löper månadsvis. Uppsägning av prenumeration skall vara oss tillhanda senast innan start
av förnyelsemånad om inget annat skriftligt avtalats.
Uppsägning av avtal skall vara oss tillhanda senast 30 dagar innan nästa avtalsperiod
om inget annat skriftligt avtalats.
Eventuell kostnadsfri provprenumeration är inte en tillsvidareprenumeration om inte
annat avtalats.

1.3 Kunden har uttryckt intresse av prenumerationstjänsten och får genom detta avtal
tillgång till den.

1.4 PEAC kan ändra och omstrukturera innehållet i produkt- eller
prenumerationstjänst. Inget ansvar kan göras gällande mot PEAC för sådana
åtgärder. I de fall Kunden i annan än ringa omfattning påverkas av sådana ändringar
skall PEAC informera Kunden därom så snart det kan ske.

1.5 Mot denna bakgrund har parterna kommit överens om följande villkor för
tillhandahållande och användning av beställda prenumerationstjänster och/eller
produkter.

2. Definitioner

2.1 I detta avtal skall nedanstående termer ha följande betydelse.
”Tjänst” betyder abonnemangs- eller prenumerationstjänst som ger leverans av produkter som Kunden löpande prenumererar på.
”Avtalet” betyder dessa allmänna villkor inklusive Beställning och eventuella bilagor
”Beställning” betyder det formulär som Kunden fyller i när avtal ska ingås med PEAC
”Engångsbeställning” avser köp av produkt(-er) utanför abonnemangstjänster, enskilt eller kompletterande till medlemskapet.
”Enskilt köp”, köp gjort av privatperson, kan både vara prenumerationsprodukter och engångsbeställningar.
”Marknadsplats”, publik plats, fysisk eller digital där försäljning sker bl.a. som näringsidkare. Det kan vara egen hemsida eller annans publika hemsida, sociala medier eller dyl. försäljningsplats fysisk eller digital.
”Avtalsperiod”, period som definieras genom eget avtal, gäller Återförsäljare.
”Ingångsmånad”, den månad som Kund tecknade sig för prenumerationstjänst
”Förnyelsemånad”, gällande månad efter ingångsmånad där förnyelse enligt vald prenumerationsmetod görs. Då produkter enligt gällande prenumerationstjänst skickas ut. Gäller privat kund.
”Parter”, PEAC tillsammans med Kund eller Återförsäljare.
”Prenumerationskund”, kund som prenumererar på prenumerationstjänst för leverans av skärrullar.
”Ej Prenumerationskund”, kund som ej prenumererar på någon prenumerationstjänst för leverans av skärrullar.

3. Upplåtelse

3.1 PEAC upplåter och Kunden erhåller genom avtalet rätt att teckna prenumerationstjänsterna och göra engångsbeställningar av produkterna, vilka följer gällande prisplan.

3.2 Produkterna är skyddade av patent, varumärkesskydd och designskydd. Dessa immateriella rättigheter innehas av PEAC eller dess moderbolag, systerbolag, dotterbolag eller annan innehavare. Upplåtelse och rättighet är begränsad till enbart användning av produkterna. Kunden har inte rätt, utan överenskommelse med PEAC, att sälja produkterna på publik hemsida eller marknadsplats i annat fall än försäljning av produkter efter eget enskilt köp.

3.3 Om Kunden är näringsidkare och önskar sälja produkterna på marknadsplats som del i näringsverksamhet träffas skriftlig överenskommelse, eget avtal med PEAC om detta och Kunden får status Återförsäljare.

3.4 Om Kunden önskar länka till Innehåll eller använda innehåll som finns hos PEAC skall särskild överenskommelse träffas med PEAC.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 PEAC TILLHANDAHÅLLER PRODUKTERNA I NYTT SKICK.
GÄLLANDE GARANTI
Ellis One och Ellis Two Generell garanti 2år
Förutom nedan, särskild garanti:
Motor 1år
Batteri 1år
Laddningskabel 1år
Skärrulle (förbrukningsmaterial) Ingen garanti, annat än rena tillverkningsfel/fabrikationsfel
Öppnad förpackning är förbrukad förpackning

 4.2 Kunden ansvarar för alla sina aktiviteter rörande användning och handhavande
av produkterna och PEAC ansvarar inte på något sätt för några skador (sak- eller
personskador) eller några kostnader som uppkommer i samband med Kundens
användning av produkterna.

4.3 PARTERS ANSVAR FÖR SKADA ENLIGT AVTALET, ÄR BEGRÄNSAT TILL DIREKTA FÖRLUSTER OCH EVENTUELLT SKADESTÅNDSANSVAR OMFATTAR INTE ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER ANDRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER. SKADESTÅNDSANSVARET ÄR ALLTID BEGRÄNSAT TILL DEN AVGIFT SOM SKALL UTGÅ FÖR DEN AKTUELLA PRENUMERSATIONSTJÄNSTEN ELLER PRODUKTEN UNDER DEN AKTUELLA AVTALSPERIODEN. DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLER INTE DÅ PART ORSAKAT SKADAN GENOM UPPSÅTLIGT ELLER GROVT VÅRDSLÖST HANDLANDE ELLER DÅ KUNDEN GJORT IMMATERIALRÄTTSLIGT INTRÅNG I PRODUKTEN.

5. Lösenord mm.

5.1 Kund är ansvarig för att PEACS:s tjänster inte brukas i strid med Avtalen och att all användning av lösenord och användaridentitet sker enligt Avtalet. Lösenord och användaridentitet får inte heller lämnas vidare till annan.

6. Leverans

6.1 Leverans av beställda produkter genom prenumerationstjänster eller genom enskilda beställningar enligt detta avtal sker genom leverans till kund enligt överenskommen och vald logistiklösning.

7. Avgifter och betalningsvillkor

7.1 Avgifter/priser utgår enligt vid var tid gällande prislista eller i enlighet med parternas särskilda överenskommelse.

7.2 Beställning till återförsäljare faktureras i samband med order. Avgifterna är angivna exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och avgifter. Fakturan skall betalas inom 20 dagar från fakturadatum, därefter utgår dröjsmålsränta med av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställd referensränta plus 8 procentenheter till dess full betalning erlagts.

7.3 Beställningar till kunder enligt prenumerationsavtal faktureras i samband med att produkterna lämnar vårt lager.

7.4 Prenumerationsavtal löper tills vidare tills uppsägning görs. Om inte särskild överenskommelse gäller mellan parterna så kommer vid var tid gällande prislista att gälla vid beställningar enl. prenumerationsavtal.

7.5 Uppsägningstid prenumerationsavtal. Vid skriftlig uppsägning av prenumeration mellan dag 1-14 i förnyelsemånad så avslutas prenumerationen utan att produkter enl. gällande prenumerationsavtal skickas ut. Om dessa produkter har hunnit skickas ut trots uppsägning inom dag 1-14 i förnyelsemånad så är det möjligt för Kund att skicka tillbaka dessa utan att krav på att betalning kan göras.
Sker uppsägningen efter dag 14 i förnyelsemånad kommer produkter att skickas ut och betalning krävas.

8. Särskilda villkor för Engångsbeställning och merbeställning

8.1 Vid produktbeställning utan prenumerationsavtal gäller samma villkor som för prenumerationer enl. detta avtal, men produkterna följer separat prislista, Ej prenumerationskund.

8.2 Vid produktbeställning av andra produkter eller merbeställning av befintliga produkter där kund har ingått prenumerationsavtal gäller särskild prislista, Prenumerationskund.

9. Avtalstid och upphörande

9.1 Avtalet träder ikraft vid godkännande av avtalets ingående i samband med köp av produkt och/eller ingång i prenumerationstjänst. Uppsägning ska ske skriftligen och kan göras när som helst, dock gäller Kap 7 avgifter och betalningsvillkor. När det gäller återförsäljare så är giltig överenskommelse en bilaga till detta avtal och särskilda överenskommelser för avtalstid och upphörande stipuleras i den.

9.2 Dessa Allmänna villkor gäller även om Kunden under avtalstiden köper andra produkter eller förändrar sin prenumerationstjänsts innehåll.

9.3 Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 20 dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmaning från den första parten; eller den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, blir föremål för exekutiva åtgärder, inställer sina betalningar, blir föremål för ansökan om
företagskonstruktion, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd; eller för det fall en force majeure situation enligt punkt nedan består under längre tid än tre månader.

9.4 För det fall Kunden nyttjar prenumerationstjänsten och/eller gör produktbeställningar i strid med Avtalet har PEAC rätt att omedelbart avstänga Kundens åtkomst av Tjänsten och/eller med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

10. Force Majeure

10.1 Om uppfyllandet av något av parternas åtaganden enligt Avtalet hindras eller fördröjs på grund av krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller av annan orsak som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll, skall nämnda part vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att parten inom skälig tid informerar motparten om förhållandet. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. 

11. Kund och användare

11.1 Kunden registrerar sig som kund och användare, vilket framgår av Avtalet. Avtalet är exklusivt användaren och överlåtelse får inte göras utan skriftlig överenskommelse.

11.2 I det fall näringsidkare registrerar sig görs separat anmälan om begäran om överenskommelse för att bli återförsäljare. I dessa fall utses avtalsansvarig och användare.

12. Tillämplig lag

12.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

12.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt gällande svensk lag om skiljeförfarande vid tidpunkten för förfarandets påkallande. För obetalda och förfallna fordringar avseende avgifter för prenumerationstjänsten och/eller beställda produkter eller tvister där tvisteföremålets storlek uppenbarligen inte överstiger 200.000 kronor ska PEAC eller Kunden ha rätt att väcka talan vid allmän domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

13. Överlåtelse

13.1 Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter i detta Avtal utan PEAC:s skriftliga medgivande.

14. Övrigt

14.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig eller inte kunna genomföras skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt med mindre än att ogiltigheten i väsentlig mån påverkar parternas utbyte av eller prestation enligt Avtalet.

14.2 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör om inte andra skriftliga överenskommelser gjorts. För återförsäljare gäller särskilt kontrakt som fungerar som bilaga till detta avtal. Alla muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

15. Personuppgifter

15.1 PEAC är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av detta avtal. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med PEAC vid var tid gällande personuppgiftspolicy som finns beskriven i sin helhet här.

Villkoren är senast uppdaterade: 2022-01-01

Varukorg